Zasiłki rodzinne – gminy rozpatrzą wnioski jeszcze raz

Rzeczpospolita (2009-07-21), autor: Michał Cyrankiewicz , oprac.: GR

lip 22, 2009

Osoby, którym wójt odmówił prawa do zasiłku rodzinnego, mogą do 8 sierpnia żądać ponownego rozpatrzenia sprawy, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zmienił zasady przyznawania tego świadczenia.

Do 8 lipca 2009 r. § 17 ust 2 rozporządzenia nakazywał gminom nie pomniejszać dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Przepis ten został jednak uchylony przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 30 czerwca 2009 r., sygn. P 45/08). Zmiana ta ma znaczenie dla wszystkich, którym zasiłków nie przyznano, właśnie z powodu zastosowania metody liczenia dochodu określonej w uchylonym przepisie.

Ponieważ zasiłki są przyznawane na okres zasiłkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, wszyscy ci, którym gmina odmówiła prawa do tego świadczenia dlatego, że wnioskodawca utracił i uzyskał dochód w tym samym roku, mogą jeszcze powalczyć o jego przyznanie.

Możliwość taką daje art. 1458 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego treścią można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie której decyzja została wydana. Należy się jednak spieszyć.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lipca 2009 r.