Nie wszystkie należności uda się rozliczyć tak samo

Rzeczpospolita (2009-07-27), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

lip 28, 2009

Sposób ujęcia kosztów podatkowych zależy od tego, czy są one bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, czy też pośrednio.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że ich poniesienie miało na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Wszystkie koszty muszą się łączyć z przychodem, część w sposób bezpośredni, a część pośredni. Wydatki nie spełniające definicji kosztów zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki z tytułu zmian umów użytkowania wieczystego gruntów w odniesieniu do zmiany przeznaczenia działek gruntu, a także koszty wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a przez to nie można im przypisać konkretnego przychodu. Koszty te, chociaż niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnym przychodem. Dlatego też wydatki te stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami potrącane w momencie poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lipca 2009 r.