Kto i kiedy może nabyć prawo do renty w 2007 roku…

Gazeta Prawna , autor: Monika Burzyńska , oprac.: GR

mar 21, 2007

Osoby, które na skutek różnych chorób są niezdolne do pracy, mogą otrzymywać rentę. Aby było to możliwe, muszą spełniać określone warunki. Informacji! na ten temat, w czasie redakcyjnego dyżuru telefonicznego, udzielały Magdalena Fedorowicz i Ewa Kryńska z II Oddziału ZUS w Warszawie.

Czy można dać pełnomocnictwo opiekunce społecznej

Ostatnio dużo choruję i nie jestem w stanie załatwiać spraw związanych z przyznaniem mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy mogę udzielić pełnomocnictwo opiekunce społecznej, która złożyłaby w moim imieniu wniosek o tego rodzaju świadczenie

-IV I, Wniosek o wszczęcie postępowania o przyznanie renty IO K z tytułu niezdolności do pracy nie musi być składany osobiście przez osobę zainteresowaną jej otrzymaniem. Może być zgłoszony przez pełnomocnika.

Takim pełnomocnikiem upoważnionym do złożenia wniosku może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Nie musi to być członek najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie renty może udzielić pełnomocnictwa także swojemu opiekunowi społecznemu. Należy przy tym zaznaczyć, że , tego rodzaju pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Wymagane jest poświadczenie notarialne albo urzędowe własnoręczności podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Może to być potwierdzone także przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę.

Podstawa prawna

Art. 96 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy można dłużej dostawać rentę szkoleniową

Uległem wypadkowi samochodowemu, dlatego nie będę mógł pracować w wyuczonym zawodzie. Dostałem skierowanie na przekwalifikowanie i przez sześć miesięcy będę otrzymywał rentę szkoleniową. Jednak są kłopoty z wdrożeniem szkolenia. Poza tym kilka tygodni chorowałem. W związku z tym obawiam się, że nie zdążę nauczyć się nowego zawodu w ciągu sześciu miesięcy. Czy można przedłużyć ten okres  -i- X. Osobie spełniającej określone warunki, w stosunku do I u K której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez okres sześciu miesięcy.

W wielu przypadkach jest to zbyt mało czasu, aby było możliwe nauczenie się nowego zawodu. Z tego powodu w przepisach, przewidziano możliwość jego wydłużenia, ale nie dłużej niż o 30 miesięcy. Przedłużenie prawa do renty następuje na podstawie wniosku starosty.

Może się również zdarzyć, że ten podstawowy sześciomiesięczny okres może ulec skróceniu. Ma to miejsce wtedy, gdy przed jego upływem starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, a także o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się szkoleniu zawodowemu.

Podstawa prawna

Art. 60 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy wystarczy pięć lat okresu składowego

Mam 29 lat i uległem wypadkowi samochodowemu. Przez ostatnie pięć lat pracowałem na etacie i od mojego wynagrodzenia były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy w moim przypadku te pięć lat jest wystarczającym okresem uzasadniającym przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy

M Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie trzy warunki. Pierwszy z nich dotyczy niezdolności do pracy. Drugi ma związek z posiadaniem wymaganych okresów składkowy i nieskładkowy. Poza tym istotne jest, by niezdolność do pracy powstała w określonych w przepisach okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (nie jest to wymagane w przypadku ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy).

Drugi z wymienionych wyżej warunków uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

jeden rok -jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

dwa lata – w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat;

trzy lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku ód 22 do 25 lat;

cztery lata – w sytuacji gdy niezdolność do pracy powstała W wieku od 25 do 30 lat;

pięć lat -jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Przy czym wymieniony na końcu pięcioletni okres powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nie-składkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciu miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Podstawa prawna

Art. 57, art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Więcej Gazeta Prawna