Podstawą są wynagrodzenia…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 21, 2007

Obliczając wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową ZUS stosuje podobne zasady jak w przypadku pozostałych rent i emerytur (zawarte w art. 15 ustawy emerytalnej) Z10 LUB 20 LAT

Oblicza ją od przeciętnych wynagrodzeń, jakie stanowiły podstawę wymiaru składek nas ubezpieczenie wypadkowe (lub w okresie do 31 grudnia 1998r. na ubezpieczenie społeczne). Mogą to być wynagrodzenia z 10 lat kolejnych przypadających w ciągu 20-lecia przed złożeniem wniosku o rentę, albo z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia. Do podstawy wymiaru renty wlicza się także wypłacone w trakcie ubezpieczenia kwoty, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, a więc np. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacone na podstawie Kodeksu pracy, czy zasiłki chorobowe.

JEŚLI STAŻ BYŁ KRÓTSZYMogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których pracownik ulegnie wypadkowi nie mając jeszcze 10-let-niego stażu. W takiej sytuacji sposób ustalenia podstawy wymiaru renty będzie uzależniony od wieku ubezpieczonego. Jeżeli niezdolna do pracy stała się osoba młoda, ZUS weźmie pod uwagę faktyczny okres, przez jaki podlegała ubezpieczeniu. Jeśli natomiast ukończyła już 30 lat, a jej staż jest krótszy,

Zakład zliczy faktyczne zarobki i potraktuje je jako wynagrodzenia z 10 lat,za brakujące lata przyjmując zero. Jeśli świadczenie wyjdzie niskie, zostanie podniesione do wysokości renty minimalnej przyznanej w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową czyli aktualnie: – 551,48 zł – w przypadku częściowej niezdolności do pracy -716,95 zł-w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

WYSOKOŚĆ RENTY WYPADKOWEJ

OBLICZAJĄC RENTĘ WYPADKOWĄ SUMUJE SIĘ:

> 24 proc. kwoty bazowej

> po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy)

> po 0,7 proc podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy)

> tzw. staż hipoteczny – po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę,do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.