Po rozwiązaniu umowy odliczeń już nie będzie

Rzeczpospolita (2009-08-04), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

sie 5, 2009

Jeśli przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy, na podstawie której użytkowano środek, nie uda się zaliczyć do kosztów wcześniej poniesionych wydatków. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lipca 2009 r. (IPPB5/423-223/09-2/PS).

Spółka pytała, czy rozliczając nakłady poniesione na cudzych gruntach, może uznać, że dochodzi do likwidacji środków trwałych w postaci budynków i budowli postawionych na cudzych gruntach i w związku z tym rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości nie zamortyzowanej ich wartości początkowej.

Izba skarbowa stwierdziła, że nie jest to możliwe.

Przypomniała, że na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki trwałe podlegające amortyzacji uznaje się również inwestycje w obcych środkach trwałych (art. 16a ust 2 pkt 1). Podatnicy dokonujący takich inwestycji mają zatem możliwość rozliczenia ponoszonych przez siebie wydatków poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. W sytuacji, gdy przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym dochodzi do rozwiązania łączącej strony umowy z jednoczesnym zwrotem przedmiotu inwestycji właścicielowi środka trwałego, nie dochodzi do powstania straty, która podlegałaby zaliczeniu do kosztów podatkowych. Nie dochodzi bowiem do likwidacji środka trwałego rozumianej jako jego zużycie.

Jeśli przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym dochodzi do rozwiązania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia (z jednoczesnym zwrotem przedmiotu inwestycji właścicielowi środka trwałego), na podstawie której użytkowano obcy środek trwały, nie ma możliwości zaliczenia wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych bezpośrednio do kosztów podatkowych, w wysokości nie zamortyzowanej części tej inwestycji.

Jeżeli na rzecz podatnika, który dokonywał amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, dojdzie do zwrotu poczynionych przez niego nakładów, to zdaniem izby skarbowej do przychodów zostanie zaliczona jedynie ta część otrzymanej kwoty, która przekraczać będzie wartość nie zamortyzowanej części środka trwałego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2009 r.