Wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników

Rzeczpospolita (2009-08-05), autor: Monika Wacikowska , oprac.: GR

sie 6, 2009

Termin wypłaty wynagrodzenia ma ogromne znaczenie przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. A to ze względu na sposób obliczania pensji za ten czas.

Stałe składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesięczne nie mają wpływu na podstawę wynagrodzenia urlopowego. Są w niej bowiem uwzględniane w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym korzysta z urlopu wypoczynkowego. Tak stanowi § 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zatem są wypłacane w ustalonej w umowie o pracę wysokości. I nie ma nic do rzeczy ustalony termin wypłaty.

To samo dotyczy składników – stałych bądź zmiennych – przysługujących za okresy dłuższe niż miesięczne. Te są bowiem wypłacane w ustalonych terminach płatności, w określonej w umowie o pracę wysokości i nie mają wpływu na wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (§ 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Tu zatem podstawowe znaczenie ma moment wypłaty. Obliczając wynagrodzenie urlopowe, za podstawę przyjmuje się wynagrodzenie wypłacone w trzech miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 sierpnia 2009 r.