Chorego podwładnego może spotkać kontrola

Rzeczpospolita (2009-08-06), autor: SYG , oprac.: GR

sie 7, 2009

To, czy zwolnienie lekarskie jest prawidłowo wykorzystywane, mogą sprawdzać więksi pracodawcy. ZUS przeprowadza kontrole wśród osób, którym sam wypłaca świadczenia.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, są uprawnieni zarówno do samodzielnej formalnej kontroli zwolnień, jak i kontroli sposobu ich wykorzystywania. ZUS kontroluje osoby, którym sam wypłaca świadczenia chorobowe.

Od 1 sierpnia br. ZUS rozpoczął realizację programu „Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej”, ponieważ w roku bieżącym odnotowywano znaczny wzrost nieobecności powodowanej chorobami.

Wnikliwej kontroli będą podlegały zwolnienia lekarskie budzące wątpliwości co do liczby dni niezdolności do pracy z tytułu określonego schorzenia, kolejne zwolnienia wydane po uprzednim skróceniu okresu niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, zwolnienia wystawiane po ustaniu ubezpieczenia. Nastąpi także intensyfikacja kontroli lekarzy, którzy w roku bieżącym wystawili największą liczbę zwolnień.

Zintensyfikowana jest także kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Są nią objęte wszystkie grupy ubezpieczonych, wśród których wzrost nieobecności jest szczególnie wysoki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2009 r.