Zatrudnianie młodocianych

Rzeczpospolita (2009-08-07), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sie 7, 2009

Ostatni dzwonek na podjęcie współpracy z tym pracownikiem to wrzesień, ale przygotowanie zawodowe możesz zaproponować już dziś. Natomiast o refundacją wynagrodzenia wystąp do 15 listopada.

Z kodeksu pracy wynika, że młodociani to osoby między 16 a 18 rokiem życia i na ogół tylko takich można zatrudniać. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki. Art. 304 k.p. pozwala na współpracę z młodocianym poniżej 16 lat pod warunkiem, że zaangażujemy go do działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej i o ile zgodzą się na to jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun oraz inspektor pracy.

Jeszcze inne warunki przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Dopuszcza ono zatrudnianie takich osób wyłącznie w formach nauki zawodu, jeśli ukończyły gimnazjum.

Jeśli chodzi o charakter wykonywanej pracy, młodocianych nie można zatrudniać przy pracach wzbronionych. Wyjątek dotyczy osób, które ukończyły 16 lat, a wykonywanie tych prac jest potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego.

Z młodocianym nawiązujemy stosunek pracy. Ale umowa, którą podpisujemy, różni się od klasycznego kontraktu pracowniczego ze względu na dwojaki charakter. Zasada jest taka: młodocianego bez kwalifikacji zawodowych, który się uczy, zatrudniamy w celu przygotowania zawodowego, a takiego, który ma wykonywać pracę tymczasową, np. sezonową, przy wykonywaniu prac lekkich.

Do umów o przygotowanie zawodowe stosujemy w zasadzie przepisy o zatrudnianiu na czas nieokreślony. Umowa terminowa jest dopuszczalna wyjątkowo, gdy pracodawca przyjmie w celu nauki zawodu więcej młodocianych, niż potrzebuje. Wynika tak z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.).

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać:

– rodzaj przygotowania zawodowego,

– czas jego trwania i miejsce, sposób dokształcania teoretycznego,

– wysokość wynagrodzenia.

Wolno w niej zawrzeć też inne postanowienia, pod warunkiem że nie są sprzeczne z prawem pracy. Przykładowo dopuszcza się, aby zatrudniający zobowiązał się, że po zakończeniu przygotowania zawodowego przyjmie młodocianego na dotychczasowe lub inne stanowisko albo że będzie finansował jego przejazdy na dokształcanie teoretyczne. Z przepisów nie wynika bowiem, kto za to płaci.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 sierpnia 2009 r.