Kara umowna nie jest opodatkowana…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

mar 21, 2007

Jeżeli kary wynikają z niedotrzymania terminów prac określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych z wykonawcami przez urząd gminy, to nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji prawa podatkowego naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach (sygn. OG/005/40/PP2/443/10/06). Stanowiła ona odpowiedź na pytanie zadane przez gminę, która podpisała umowy z firmami mającymi świadczyć na jej rzecz rozmaite usługi. W umowach tych znajdowało się zastrzeżenie, że w razie niewykonania prac w terminie wykonawcy zobowiązani są do wypłacenia gminie kar umownych. Ponieważ zdarzenie takie miało miejsce, urząd gminy chciał się dowiedzieć, czy takie kary stanowią obrót i podlegają VAT. Jego zdaniem tak właśnie jest, a stawka podatku powinna wynosić 22 proc.

Naczelnik kieleckiego Urzędu Skarbowego uznał jednak, że to stanowisko jest nieprawidłowe. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import,wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Natomiast według art 8 ust i ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każdą czynność, która nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art 7 ustawy o VAT. Przepisem tym objęte są również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności albo sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu bądź nakazem wynikającym z mocy prawa Jako kolejny przepis właściwy w sprawie naczelnik urzędu wskazał art 29 ustawy o VAT, który mówi, że podstawą o podatkowania jest obrót czyli kwota należna z tytułu sprzedaży. Obejmuje ona całość świadczenia pochodzącego od nabywcy.

Kary umowne, wynikające z niedotrzymania warunków umów cywilnoprawnych zawieranych przez urząd gminy, nie są czynnością wymienioną w art 5 ustawy o VAT. Nie stanowią też świadczenia usług ani nie są obrotem w rozumieniu art 29 ustawy o VAT. Dlatego też nie podlegają podatkowi od towarów i usług, stwierdził autor interpretacji.

Więcej Rzeczpospolita.