Jak poprawnie wystawić i rozliczyć refakturę

Rzeczpospolita (2009-08-13), autor: Krzysztof Bramorski , oprac.: GR

sie 14, 2009

Refaktura jest fakturą VAT, wystawioną przez pośrednika między właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą usługi. Zgodnie z orzecznictwem sądowym refakturowanie oznacza odsprzedaż usług w stanie nieprzetworzonym po cenie zakupu, w wyniku czego koszty poniesione przez refakturującego zostają przeniesione na faktycznego odbiorcę usługi.

Czynność refakturowania jest opodatkowana VAT. Refakturowane mogą być wyłącznie usługi, w tym także usługi niematerialne wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT przez usługę należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania jest określony zgodnie z regułami właściwymi dla usługi (także niematerialnej) będącej przedmiotem refakturowania. Nie zawsze będzie możliwe uwzględnienie na refakturze tej samej stawki, która została zastosowana na fakturze wystawionej przez pierwotnego sprzedawcę. Wynika to z przyjętego założenia, że podatnik sam świadczy refakturowane przez siebie usługi. Może zatem się zdarzyć, że podatnik ten nie będzie miał prawa do zastosowania obniżonej stawki VAT, jaka przysługiwała podatnikowi faktycznie świadczącemu usługę.

Gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.
 
W doktrynie podnosi się, że art. 30 ust. 3 wskazuje, że refakturujący może doliczyć do odsprzedawanych przez siebie usług marżę (teoretycznie może je także odsprzedać poniżej kosztów zakupów). Co prawda przyjęta praktyka orzecznicza w Polsce wskazuje, że refakturowanie to odsprzedaż po cenie zakupu, należy jednak zauważyć, że z powołanego art. 28 dyrektywy wprost wynika, że odsprzedający usługę jest traktowany jako świadczący odrębnie tę usługę, przy czym żaden przepis nie zakazuje stosowania w takim wypadku marży.

Refaktury powinny być wystawione na podstawie art. 106 ust. i ustawy o VAT oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. regulującego m.in. zasady wystawiania faktur, niezależnie od otrzymania faktury pierwotnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2009 r.