Kogo dotyczy i co gwarantuje pakiet antykryzysowy

Rzeczpospolita (2009-08-14), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sie 17, 2009

Roczne okresy rozliczeniowe i elastyczny czas pracy to tylko niektóre z wielu propozycji rządu, jakie przedsiębiorcy będą mogli niebawem wdrożyć w życie.

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035) wejdzie w życie 22 sierpnia i ma zniwelować negatywne skutki kryzysu gospodarczego. Analitycy przewidują, że skończy się on za dwa lata i dlatego pakiet antykryzysowy ma obowiązywać do grudnia 2011 r.

Pakiet antykryzysowy proponuje wiele rozwiązań dla przedsiębiorców. Wszyscy będą mogli wydłużyć okresy rozliczeniowe do 12 miesięcy, zawierać umowy terminowe w nieskończonej ilości przez dwa lata i wprowadzać elastyczny czas pracy. A ci w trudnej sytuacji finansowej, których obroty spadły o 25% w stosunku do lat ubiegłych, będą mogli się ubiegać o finansowe wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub ze środków Funduszu Pracy (FP), pod warunkiem że nie zalegają z płatnościami publicznoprawnymi, składkami na FP i FGŚP.
 
Wyjątek dotyczy tych, którzy:

– zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia,

– terminowo opłacają raty,

– korzystają z odroczonego terminu płatności lub

– mają zaległości w składkach ZUS, zdrowotnych, na FP i FGŚP za okres rozliczeniowy po 1 lipca 2008 r., ale opracowany program naprawczy przewiduje spłatę tych zobowiązań.

Wsparcia nie będzie wtedy, gdy:

– przedsiębiorca po 1 lutego 2009 r. otrzymał pomoc publiczną ze środków FP na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego, chyba że od dnia wydania decyzji o otrzymaniu tej pomocy upłynęło co najmniej 12 miesięcy,

– zachodzą przesłanki właściwe do ogłoszenia upadłości (stanowi o tym art. 11-13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.),

– firma jest w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów wspólnotowych,

– mimo finansowych trudności przedsiębiorca nie zadbał o to, by poprawić sytuację finansową firmy i nie opracował programu naprawczego.

W pakiecie przewidziano również rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy zaciągnęli w FGŚP pożyczkę przed 30 czerwca 2008 r. Ustawodawca pozwala rozłożyć ją na raty i odroczyć termin jej spłaty, pod warunkiem że pracodawca nie jest w likwidacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 sierpnia 2009 r.