Obcokrajowiec ma w firmie te same prawa co Polak

Rzeczpospolita (2009-08-17), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

sie 18, 2009

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom jednakowy sposób traktowania w zatrudnieniu bez względu na narodowość.

Równe traktowanie w zatrudnieniu to niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Z dyskryminacją bezpośrednią mamy do czynienia, gdy pracownik (np. ze względu na wiek, płeć lub narodowość) był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Natomiast dyskryminowanie pośrednie odnosi się do określonej grupy pracowników. Tutaj przykładem może być sytuacja, gdy w jednej firmie dział produkcji zatrudniający wyłącznie cudzoziemców pochodzących zza wschodniej granicy ma ustalone niższe stawki wynagrodzenia niż dział wykonujący zbliżoną pracę, którego pracownicy są obywatelami kraju. Różnicowanie pośrednie będzie jednak dopuszczalne, jeżeli uzasadnia to zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące do jego osiągnięcia są właściwe i konieczne.

Odpowiednie traktowanie w zatrudnieniu oznacza równość w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W szczególności dyskryminować nie mogą płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientacja seksualna Na równe traktowanie nie może mieć wpływu także to, czy pracownik jest zatrudniony na czas określony czy nieokreślony, oraz to, w jakim wymiarze czasu pracuje.

Należy pamiętać, że każda osoba zatrudniona w Polsce ma zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia. W efekcie polski pracodawca nie może za pracę zapłacić w tym roku osobom, które zatrudnia na pełen etat, mniej niż 1276 zł brutto. Dotyczy to każdego pracownika, czy to pochodzącego z Mazur czy Toskanii. Przy czym nie oznacza to, że obcokrajowiec może liczyć jedynie na gratyfikację na takim poziomie. Zgodnie z art. 18K § 1 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W praktyce wysokość wynagrodzenia w danej firmie zależeć będzie przeważnie od zajmowanego stanowiska, kwalifikacji zawodowych czy stażu pracy. Ustalanie reguł wynagradzania uwzględniające kryterium stażu pracy nie będzie naruszało zasady równego traktowania. Najczęściej bowiem to właśnie ma wpływ na to, że pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki, gdyż ma większe doświadczenie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 sierpnia 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań i Bydgoszcz)
zobacz więcej »