Sprawdź, jaki jest wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2009-08-20), autor: Piotr Chojnicki , oprac.: GR

sie 21, 2009

Każda firma zatrudniająca co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty musi dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON, jeśli osoby niepełnosprawne nie stanowią co najmniej 6 proc jej załogi.

Jeżeli pracodawca nie osiąga 6 proc. wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych, zobligowany jest do odprowadzania wpłat pieniężnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ustalając liczbę zatrudnionych pracowników, należy brać pod uwagę tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób pełnosprawnych zatrudnionych:

– na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– przebywających na urlopach wychowawczych,

– nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

– będący uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

– nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

– przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 sierpnia 2009 r.