Gdy oddasz lokal na biuro, musisz się rozliczyć z fiskusem

Rzeczpospolita (2009-08-25), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

sie 26, 2009

Wynajęcie lokalu użytkowego będącego środkiem trwałym wykorzystywanym wcześniej w prowadzeniu własnej firmy rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego, a także VAT.

Jak pisze Rzeczpospolita przychody z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą należą do przychodów z tej działalności. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca rozliczający się z prowadzenia firmy na zasadach ogólnych przychody i koszty z najmu np. lokalu użytkowego figurującego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wcześniej dla potrzeb własnej firmy rozlicza łącznie z przychodami i kosztami wynikającymi z księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, odnoszącymi się do prowadzenia firmy.

To rozwiązanie pozwala ewentualne straty z działalności gospodarczej rekompensować na bieżąco dochodami z najmu czy dzierżawy – i na odwrót.

Przychodem z najmu dla przedsiębiorcy wynajmującego własny lokal użytkowy czy inne składniki majątku trwałego firmy jest czynsz należny od najemcy, choćby nie otrzymany, pomniejszony o VAT. Przychód ten powstaje z dniem wymagalności czynszu ustalonym w umowie lub fakturze wystawionej najemcy. Jeśli najemca i wynajmujący ustalili płatności jako czynsz plus opłaty za media, to przychodem przedsiębiorcy będzie łączna kwota płacona przez najemcę. Kosztem dla wynajmującego będą dotychczasowe wydatki na utrzymanie lokalu, odpisy amortyzacyjne dokonywane wedle dotychczasowych zasad, podatek od nieruchomości. Kosztem staną się też zapłacone przez niego należności za media.

Jeśli wynajem ma charakter ciągły i wykonuje się go dla celów zarobkowych jest co do zasady czynnością opodatkowaną VAT. Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT płaci tę daninę także w związku ze świadczeniem usługi najmu. Najem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym jest opodatkowany stawką podstawową 22%. Obowiązuje ona również w razie wynajmu lokali mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Obowiązek zapłaty VAT od najmu powstaje w momencie otrzymania części lub całości zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie albo na fakturze. W momencie upływu terminu płatności wynajmujący jako podatnik VAT musi opodatkować VAT całą tę usługę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 sierpnia 2009 r.