Za jakie szkody w sprzęcie odpowie pracownik?

Money.pl (2009-08-25), autor: Katarzyna Sarek , oprac.: GR

sie 30, 2009

Ogólną zasadą prawa pracy jest łagodniejsza odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania ich obowiązków z winy nieumyślnej.

Pracownik za takie szkody odpowiada tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez pracodawcę straty (a nie za utracone przez niego korzyści), a wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki. Jednym z najbardziej doniosłych jest odpowiedzialność pracownicza za tzw. mienie powierzone.

Zasady odpowiedzialność za szkodę, jaka powstanie w mieniu powierzonym pracownikowi przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się są dużo bardziej rygorystyczne niż zasady ogólne odpowiedzialności pracowniczej. Pracownik za szkodę w tym mieniu odpowiada bowiem w pełnej wysokości.

Kodeks pracy przykładowo wskazuje, jakie mienie pracodawca może powierzyć pracownikowi. Mogą to być pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty, środki ochrony indywidualnej, odzież oraz obuwie robocze. Pracodawca może jednak powierzyć pracownikowi każde inne mienie (np. samochód, komputer), o ile jest w stanie zapewnić pracownikowi warunki umożliwiające właściwie zabezpieczenie tego mienia.

Powierzenie mienia może przybierać różne formy. Nie zawsze musi to być podpisanie osobnego porozumienia, na podstawie którego pracodawca oficjalnie przekazuje przedmioty. Pracodawca powinien mieć jednak dowód na to ze zostały one przekazane do rąk pracownika. Istotne jest, aby zwłaszcza w przypadku powierzenia towarów, sprawdzić  dokładnie ich ilość oraz stan (jakość). Tylko wtedy można bowiem ustalić co dokładnie zostało powierzone i ewentualnie jakiego rodzaju braki powstały (wyrok SA w Katowicach z 21 kwietnia 1995 r. III APr 82/94).

przeczytaj cały artykuł »