Fiskus może pytać o to, jaki posiadamy majątek

Rzeczpospolita (2009-08-31), autor: Marek Miszczak , oprac.: GR

wrz 1, 2009

Może to zrobić na trzy sposoby:

1. W trakcie kontroli, prowadzonego postępowania podatkowego lub na etapie egzekucji urzędnicy mogą prosić podatnika o przedstawienie spisu posiadanych dóbr majątkowych tj. o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

W praktyce sprowadza się to do wypełnienia druku przygotowanego przez dany urząd skarbowy. Oświadczenie o stanie majątkowym składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi do trzech lat więzienia.

Przyjmuje się, że użycie zwrotu „kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia” sugeruje fakultatywność złożenia tego oświadczenia. Podatnik ma więc prawo odmówić sporządzenia spisu tego, co posiada.

2. Zgodnie z art. 39 ordynacji podatkowej  urząd skarbowy może wezwać podatnika do złożenia oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej, oraz o rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy. Sprowadza się to do wypełnienia formularza ORD-HZ.

W tym wypadku podatnik może odmówić złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. O tym, że przysługuje mu takie prawo, musi być uprzedzony. Jeżeli już jednak zdecyduje się wyjawić urzędowi skarbowemu, jakie nieruchomości i cenniejsze rzeczy ruchome posiada, powinien pamiętać, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.
 
3. Zgodnie z art. 71 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji urzędnicy mogą poprosić sąd o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Dłużnik wezwany przez sąd ma obowiązek przedstawić kompletny wykaz tego, co posiada. Musi wymienić należące do niego rzeczy – wskazując miejsce, gdzie się znajdują – oraz podać przypadające mu wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 sierpnia 2009 r.