Rekompensowanie pracy w nadgodzinach

www.baza-wiedzy.pl (2009-09-03), autor: Marzena Ignasiak , oprac.: GR

wrz 3, 2009

Pracownik świadczył pracę w nadgodzinach w dzień wolny od pracy (w sobotę) z tytułu przeciętnie  pięciodniowego tygodnia pracy wynikającego z rozkładu czasu pracy, oraz w nadgodzinach dobowych w dzień pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jak rozliczyć powstałe z tego tytułu nadgodziny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zrekompensować taką pracę. W przypadku pracy w nadgodzinach dobowych pracodawca może zastosować jedno z dwóch rozwiązań. Może wypłacić wynagrodzenie za te przepracowane nadgodziny wraz z dodatkiem o którym mowa w art. 1511, bądź zrekompensować je czasem wolnym do końca okresu rozliczeniowego.

Ilość czasu wolnego zależy od faktu czy pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o oddanie godzin wolnych za przepracowane nadgodziny czy takiego wniosku nie złoży.

W pierwszej sytuacji (z wnioskiem) udzielony czas wolny równy jest liczbie przepracowanych nadgodzin, zaś w drugim przypadku (bez wniosku) udzielony czas wolny musi być w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Postępowanie w sytuacji pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest inne i z góry ustalone przez art. 1513 Kodeksu Pracy.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 1511 wykonywał  pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Jest tu wyraźnie mowa o terminie uzgodnionym z pracownikiem, nie ma potrzeby ani obowiązku aby pracownik występował z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego, o którym mowa w art. 1512.

Jeżeli chodzi o inną rekompensatę za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie  pięciodniowego tygodnia pracy to Kodeks Pracy takowej nie przewiduje, chyba że poprzez nieoddanie dnia wolnego od pracy nastąpiło przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy. Wtedy to pracownik zgodnie z art. 1511 § 2 Kodeksu Pracy nabywa prawo do wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia.

Trzeba zaznaczyć, że nieudzielenie dnia wolnego wynikającego z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Należy przy okazji zaznaczyć, iż nie ma natomiast obowiązku udzielania innego dnia wolnego od pracy za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy (zgodnie z harmonogramem czasu pracy), niebędącym dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Czy przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy ma miejsce tylko w sytuacji przekroczenia norm, o których mowa w art. 129 Kodeksu Pracy, tj 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, czy także w sytuacji przekroczenia wymiaru czasu pracy ustalonego na podstawie ww normy?

– Czy miesięczny wymiar czasu pracy zawsze równy jest miesięcznej normie czasu pracy?

– Jaki wpływ na ustalenie powyższego mają święta występujące w innym dniu tygodnia niż niedziela?

Powyższe i inne trudne zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy będą omawiane na
szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań i Bydgoszcz)
zobacz więcej »