Wewnątrzwspólnotowe nabycie księguje się w kwocie brutto

Gazeta Prawna (2009-09-07), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 8, 2009

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu konieczne jest zaksięgowanie VAT wykazanego w fakturze wewnętrznej. Kwota tego podatku stanowi jednocześnie wartość VAT naliczonego i należnego.

Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zależy między innymi od przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W pierwszej kolejności trzeba dokonać analizy miejsca świadczenia. Wątpliwość może się pojawić w sytuacji, gdy nabywca przy WNT podał numer przyznany mu przez dane państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych inne niż państwo członkowskie, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu. W takiej sytuacji wewnątrzwspólnotowe nabycie uznaje się za dokonane również na terytorium tego państwa członkowskiego.

Wątpliwości rodzi także ustalenie właściwego kursu waluty w przypadku otrzymania faktury korygującej będącej konsekwencją zwrotu nabytych towarów. W świetle obowiązujących przepisów punktem odniesienia dla przeliczenia wyrażonej w walucie obcej podstawy opodatkowania jest moment powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Przy obliczeniu wartości obniżenia podstawy opodatkowania będącej rezultatem zwrotu towarów pochodzących z WNT należy zastosować średni kurs waluty ustalonej przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji w celu przeliczenia wartości zwrotu towarów stanowiących przedmiot WNT należy zastosować średni kurs NBP waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego.

Gdy towary zostały odprawione i dopuszczone do obrotu na terenie jednego z państw Unii, należy uznać, że import towaru został dokonany właśnie w tym kraju. Natomiast przemieszczenie tych towarów z innego kraju Unii na terytorium Polski jest traktowane jako tzw. nietransakcyjne przemieszczenie towarów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT może być ono uznane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W związku ze zmianą ustawy o VAT od 1 grudnia 2008 r. kwoty w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień obowiązku podatkowego. W związku z tym w przypadku nietransakcyjnego przemieszczenia towarów obowiązek podatkowy w WNT powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 września 2009 r.