Czy pracownik może otrzymać dwie odprawy?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-09-22), autor: Aleksandra Minkowicz-Flanek , oprac.: GR

wrz 23, 2009

Firma ma ulec likwidacji. Zatrudniony w niej pracownik mógłby już się ubiegać o emeryturę. Czy po zwolnieniu z powodu likwidacji zakładu, a następnie przejściu na emeryturę, będzie miał prawo do dwóch odpraw (odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych i odprawy emerytalnej)?

Zgodnie z art. 92′ § 1 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jest to odprawa w wysokości minimalnej i wewnętrzne przepisy płacowe pracodawcy mogą przewidywać to świadczenie w wyższej kwocie. Prawo do odprawy przysługuje w sytuacji, gdy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli oprócz tej przyczyny istnieje inna, na przykład związana z likwidacją pracodawcy, wówczas pracownikowi przysługiwać będą dwie odprawy; emerytalno- rentowa i odprawa przewidziana w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna z 22 września 2009 r.