Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na FP i FGŚP

Dziennik Gazeta Prawna (2009-09-24), autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

wrz 24, 2009

Od początku 2009 roku nastąpiła zmiana w naliczaniu składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. ZUS przyjmuje, że za powrót z urlopu macierzyńskiego uznaje się także powrót z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (udzielonego od 2010 roku).

Przez okres 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z wymienionych urlopów, płatnicy nie opłacają składek na te fundusze. Zmiana ta ma zastosowanie do osób, które powróciły z urlopów 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie.

Należy podkreślić, iż zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. Jeśli przykładowo pracownica zakończyła korzystanie z urlopu wychowawczego 15 sierpnia 2009 r. i 16 sierpnia wróciła do pracy, to pracodawca jest zwolniony z opłacania za nią składki na FP i FGŚP, począwszy od września. Składka na FP i FGŚP powinna być natomiast naliczona od wynagrodzenia, jakie zostanie jej wypłacone w sierpniu.

Podkreślić trzeba, że zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje tylko w odniesieniu do pracowników. Oznacza to, że składki te trzeba opłacać za zleceniobiorców czy od przychodów uzyskiwanych z umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło przez pracowników, którzy zawarli takie umowy z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach takich umów praca jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna z 24 września 2009 r.