Archiwa nie wystawiają zaświadczeń o zarobkach

Rzeczpospolita (2009-09-28), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 29, 2009

Archiwa Państwowe udostępniają dokumentację pracowniczą wyłącznie na pisemny wniosek samego zainteresowanego lub osoby upoważnionej. Podanie musi zawierać pełne dane osobowe wnioskodawcy oraz nazwę i adres byłego pracodawcy, okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko.

Archiwa wydają odpłatnie uwierzytelnione kserokopie lub odpisy z przechowywanych akt.
Nie wystawiają jednak zaświadczeń np. o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na drukach Rp-7, świadectw pracy, świadectw wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Nie mają prawa do korygowania dokumentów sporządzonych przez pracodawcę. Uprawnienia takie przysługują pracodawcy, prawnemu następcy, syndykowi, likwidatorowi lub organowi nadrzędnemu.

Ze względu na to, że czasami zdarzają się pomyłki w zapisie nazwiska lub w dacie urodzenia w świadectwie pracy, archiwa wydają kopie innych dokumentów z wymaganymi informacjami, jeśli zostały wcześniej wystawione przez pracodawcę i umieszczone w aktach pracownika. Wydanie takiego zaświadczenia jest odpłatne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 września 2009 r.