Ile wynosi chorobowe dla pracującego emeryta?

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

paź 1, 2009

Pracownik, który ma ustalone prawo do emerytury, korzysta w czasie trwania stosunku pracy z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego na takich samych zasadach jak inni pracownicy.

Jeśli do końca 2008 r. ukończył 50 lat ma prawo w 2009 r. do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę za 14 dni, a od 15 dnia niezdolności do pracy do zasiłku chorobowego, finansowanego przez ZUS. Tak stanowi art. 92 § 1 pkt 1 kodeksu pracy oraz art. 6 i 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Świadczenia chorobowe przysługują za każdy dzień orzeczony w zwolnieniu lekarskim w tym również za wolne soboty, niedziele i święta. Wynagrodzenie za czas choroby, również za okres pobytu w szpitalu, wynosi 80% podstawy wymiaru. Natomiast zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu kształtuje się na poziomie 70% podstawy wymiaru, a za pozostałe dni zwolnienia 80% (art. 11 ustawy zasiłkowej).

Emeryci i renciści nie mają prawa do zasiłków chorobowych po ustaniu stosunku pracy. Nie przysługuje im także świadczenie rehabilitacyjne – zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 września 2009 r.