Od odpraw i odszkodowań nie płacimy składek na ubezpieczenia społeczne

Rzeczpospolita (2009-10-01), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

paź 2, 2009

Od przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Jednak podstawy wymiaru nie stanowią świadczenia wypłacane z powodu rozwiązania angażu.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Dotyczy to także odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.
 
Oskładkowaniu nie podlegają także odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 kodeksu pracy, oraz odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak samo jest w przypadku odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy.

Podstawą prawną jest § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 października 2009 r.