Ten, kto usługowo prowadzi księgi, odpowiada za popełnione błędy

Rzeczpospolita (2009-10-05), autor: Joanna Szostak , oprac.: GR

paź 6, 2009

Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg ponoszą odpowiedzialność za jakość swoich usług. Przepisy nakładają na nich wiele obowiązków związanych z ich świadczeniem.
 
Podstawowym jest zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Szczegółowy jego zakres, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określają stosowne rozporządzenia ministra finansów.

Każdy, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi przedsiębiorcy, ponosi odpowiedzialność karną, jeśli prowadząc te sprawy, popełni przestępstwo. W art. 296 § 1 kodeksu karnego (k.k.) wskazano, że karalne jest wyrządzenie znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej w wyniku nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.
 
Na podstawie art. 303 § 1 k.k., karalne jest wyrządzenie szkody w wyniku nie prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności.

Przedsiębiorca najczęściej będzie mógł dochodzić odpowiedzialności prowadzącego księgi na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego dotyczącego tzw. odpowiedzialności kontraktowej. Z tego przepisu wynika, że podmiot zawierający z przedsiębiorcą umowę o usługowe prowadzenie ksiąg jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Gwarancją otrzymania przez przedsiębiorcę odszkodowania jest obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej przez usługowo prowadzącego księgi.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2009 r.