Informacja MPiPS z 5 października 2009 r.

Z dniem 1 października 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 79, poz. 667), którą wprowadzono zmiany naliczania składek na KRUS.

Dotychczas, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późno zm.) składki były naliczane kwartalnie, a w wyniku tej zmiany będą naliczane miesięcznie. Należy jednak zauważyć, że art. 40 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który odnosi się do terminu opłacania tych składek, nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 40 ust. 1 tej ustawy składki na ubezpieczenie opłaca się nadal co kwartał, a termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Oznacza to, że wspomniane zmiany nie mają wpływu na prawo do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe), która jest udzielana ze środków PFRON niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późno zm} Przepis art. 25a ustawy nie odnosi się bowiem do tego, z jaką częstotliwością naliczane są składki za poszczególne okresy sprawozdawcze.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników nie wpłyną także na częstotliwość składania wniosków o refundację.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z Nr 8, poz. 42) niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają wniosek Wn-U-A w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, a więc co do zasady w niezmienionym terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada kwartalny termin płatności składek określony w art. 40 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Reasumując, po 1 października 2009 r. refundacja ze środków PFRON będzie tak jak dotychczas wypłacana kwartalnie i będzie się odnosić do sumy 3-miesięcznych składek opłacanych na KRUS w danym kwartale.