Gdy auto jest używane, nie można odmówić zaświadczenia

Rzeczpospolita (2009-10-07), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 8, 2009

Jeśli pojazd w myśl definicji zawartej w ustawie o VAT nie stanowi nowego środka transportu, organy podatkowe nie mogą odmówić wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku.
 
Organy podatkowe stwierdziły, że podstawowe znaczenie dla oceny powstania obowiązku podatkowego w VAT ma zakwalifikowanie przedmiotu nabycia do nowych bądź używanych środków transportu.

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można natomiast uściślić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty do celów demonstracyjnych przez producenta.

W przypadku nabycia pojazdu przez podmiot nie będący podatnikiem VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega jedynie wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu.

Naczelnicy urzędów skarbowych do celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 października 2009 r.