Wydatki na organizację loterii promocyjnej można zaliczyć do kosztów

Rzeczpospolita (2009-10-14), autor: Aleksandra Grabowska , oprac.: GR

paź 15, 2009

Szukając pomysłów na zwiększenie sprzedaży swoich produktów, przedsiębiorcy organizują gry losowe, w tym loterie. Poniesione na ten cel wydatki mogą zaliczyć do kosztów.

Zasady organizowania loterii promocyjnych są zawarte w ustawie z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Regulacja ta loterie promocyjne zalicza do kategorii gier losowych, czyli gier o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Loterie promocyjne urządza się jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej. Loterie mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego przez ministra finansów zezwolenia.

Na podstawie delegacji ustawowej minister finansów upoważnił dyrektorów izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie min. loterii promocyjnej organizowanej na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejsce losowania nagród. Na osobie ubiegającej się o udzielenie zezwolenia ciąży min. wymóg dołączenia do wniosku bankowej gwarancji wypłaty nagród oraz obowiązek uiszczenia opłaty za zezwolenie w wysokości 10 proc. wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 1369 zł.

Każda loteria promocyjna musi mieć swój regulamin, który podlega ustawowym wymogom co do swojej treści, wiążącym się między innymi z zapewnieniem jej prawidłowego przebiegu. Regulamin powinien także zawierać uregulowania dotyczące wnoszenia reklamacji oraz terminu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w loterii. Dyrektor izby skarbowej, który udzielił zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej, zatwierdza regulaminy tych loterii oraz zmiany w regulaminach.

Koszt organizacji loterii poniesiony przez przedsiębiorcę można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ poprzez nagradzanie swych klientów przedsiębiorca zwiększa poziom swoich obrotów ze sprzedaży, a tym samym osiąga z tego tytułu przychody. Wydatki na te cele mogą skutecznie wpływać na wzrost sprzedaży. Stanowią zatem bezpośrednio koszty podatkowe i nie powinny być traktowane jak reklama. Takie stanowisko podzielają także organy skarbowe. W interpretacji naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego czytamy, że wydatki związane z prowadzoną loterią nie stanowią reklamy, zatem nie będzie miał zastosowania ar.t 16 ust 1 pkt 28 ustawy o CIT dotyczący uznania za koszty uzyskania przychodu kosztów reklamy niepublicznej w granicach limitu wynoszącego 0,25 proc przychodów.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 12 kwietnia 2006 r. wyjaśnił także, że wydatki ponoszone na organizację opisanych działań skierowanych do konsultantów, tj. programów lojalnościowych, konkursów i loterii promocyjnych, stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości, zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o CIT. i nie mieszczą się w zakresie regulacji art. 16 ust 1 pkt 28.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT wygrane w grach, takich jak loterie promocyjne i loterie fantowe, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł, a gry są urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Limit dotyczy każdej nagrody – wartości wygranych nie podlegają sumowaniu w roku podatkowym. Oznacza to, że osoba, która wygra np. dwa razy po 2100 zł, nie zapłaci podatku. Natomiast już od jednorazowej wygranej o wartości 2500 zł zostanie pobrany podatek. Jeśli wartość wygranej przekroczy wskazaną w ustawie kwotę, to zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT cała nagroda podlega 10-proc. podatkowi zryczałtowanemu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 października 2009 r.