Terminy opłacania składek ZUS i konsekwencje niewykonania obowiązku

Rzeczpospolita (2009-10-19), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 20, 2009

Jak pisze Rzeczpospolita płatnik jest zobowiązany rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym w ubezpieczeniach pozostawał choć jeden ubezpieczony lub płatnik dokonywał wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek już po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. Tak stanowi art. 41 ust 1 ustawy systemowej. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubezpieczonych. Za każdy miesiąc składamy do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych za swoich ubezpieczonych, a więc m.in. za pracowników, zleceniobiorców, osoby, którym wypłacamy zasiłek macierzyński, oraz osoby, którym udzieliliśmy urlopu wychowawczego.
 
Powinniśmy je przekazywać i jednocześnie opłacać składki nie później niż:

– do 5 następnego miesiąca, gdy mamy status jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, w rozumieniu art. 20 ust 1, art. 24 ust 1 i art. 26 ust 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

– do 10 następnego miesiąca gdy jesteśmy osobą fizyczną opłacającą składkę wyłącznie za siebie;

– do 15 następnego miesiąca jeżeli należymy do grupy pozostałych płatników, nie wymienionych w poprzednich punktach.

Jeżeli nie złożymy deklaracji rozliczeniowej w terminie, nie będąc z tego obowiązku zwolnionymi, czekają nas konsekwencje. ZUS sam dokona wymiaru składek z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji, zawiadamiając nas o tej czynności. Nie uwzględni przy tym wypłaconych zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (art. 48 ust 1 ustawy systemowej).

Przerwy w opłacaniu składek – np. urlop bezpłatny lub choroba – nie zwalniają nas z obowiązku ich wykazywania w formularzach zusowskich.

Pracownik podlega ubezpieczeniom od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że za cały ten okres musimy regulować składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Między zatrudnieniem a jego ustaniem występują bowiem przerwy w opłacaniu składek, o których musimy jednak poinformować ZUS.

Rozliczenia należnych składek za wszystkich ubezpieczonych ze wszystkich tytułów dokonujemy w jednej deklaracji rozliczeniowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 października 2009 r.