Więcej świadczeń dla pracowników bez obciążeń na rzecz fiskusa

Rzeczpospolita (2009-10-20), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

paź 21, 2009

Jak pisze Rzeczpospolita, dopłaty z ZFŚS związane z działalnością socjalną są teraz zwolnione z podatku od dochodów osobistych do kwoty nieprzekraczającej łącznie 380 zł. Podstawę stanowi art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zwolnienie dotyczy świadczeń uzyskanych od 1 stycznia 2009 r.  i obejmuje otrzymane przez pracownika: świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne.

Pracodawca na tzw. wczasy pod gruszą, nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy, oraz  nie odprowadza składek na ZUS.

Nadal zwolnieniem nie są objęte bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany ich na towary lub usługi. Obejmuje ono jednak m.in. paczki świąteczne dla dzieci pracowników i samych pracowników oraz bilety na imprezy sportowe i kulturalne.

Wprowadzone zostało również nowe zwolnienie obejmujące wartość zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, czyli własnym członkom. Limit zwolnienia to 638 zł rocznie.
Obowiązuje ono niezależnie od zwolnienia obejmującego zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, którego limit wynosi 2280 zł w skali roku (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT).

Zwolnione z podatku są także dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Zmiana jest taka, że teraz pracodawca nie potrąci podatku także od pieniędzy wypłaconych z ZFŚS przeznaczonych na pomoc w zapewnieniu dziecku wypoczynku niezorganizowanego, jeśli wysokość tej wypłaty z wartością innych świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z działalnością socjalną na rzecz danej osoby nie przekroczy rocznie 380 zł.

W myśl art. 21 ust 1 pkt 78 ustawy o PIT w pełnej wysokości, bez pomniejszania, przekazywane są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie: w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu dzieci na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, a także do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Pomocne w razie pojawienia się wątpliwości, czy dopłaty do danego rodzaj wypoczynku są objęte zwolnieniem, mogą być przepisy rozporządzenia ministra edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U nr 12, poz. 67 ze zm.).

Oprócz świadczeń z ZFŚS oraz z funduszy związkowych bez potrąceń na rzecz fiskusa, w pełnej wysokości, są nadal wypłacane:

– jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,

– zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł, bez względu na źródło ich finansowania,

– świadczenia z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym,

– świadczenia z pomocy społecznej,

– pomoc dla uczniów i studentów z budżetu państwa, jednostek samorządowych terytorialnego własnych środków szkół i uczelni, doktorantów, osób uczestniczących w innych formach kształcenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 października 2009 r.