Nowa definicja choroby zawodowej

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-19), autor: Emilia Derucka , oprac.: GR

paź 21, 2009

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, od 3 lipca tego roku obowiązuje nowa definicja choroby zawodowej według, której za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym narażeniem zawodowym.

Także 3 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Zakres działania rozporządzenia i wykaz chorób zawodowych są podstawą rozwiązywania problemów pracowników narażonych na szczególne niebezpieczeństwo. W nowym rozporządzeniu jest zamknięty wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania u pracownika takiego schorzenia. W przypadku niektórych chorób, np. raka płuc czy oskrzeli, termin ten nie będzie wskazany. Okres ten będzie ustalony indywidualnie.

Rozporządzenie określa też, że podejrzenie choroby zawodowej należy zgłaszać powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub inspektorowi pracy w miejscu, gdzie była wykonywana praca lub w siedzibie pracodawcy. Dopiero on kieruje takiego pracownika na badanie w celu określenia choroby, badanie. Orzeczenie będzie wydawać lekarz medycyny pracy zatrudniony w klinikach i poradniach uniwersytetów medycznych, wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy lub w szpitalach, w których pracownik był leczony. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 3 lipca br., o chorobach zakaźnych mogą orzekać poradnie chorób zakaźnych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy.

Pracodawca, który nie zawiadomi właściwych organów o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zawodowej albo przedstawi nieprawdziwe informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich chorób, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Niezawiadomienie o chorobie zawodowej i brak wymaganej dokumentacji może być zakwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą grzywny i ograniczenia wolności.
Do uznania schorzenia za chorobę zawodową konieczne jest, aby u pracownika czy byłego pracownika:

– stwierdzona choroba znajdowała się w wykazie chorób zawodowych,

– zachorowanie pozostawało w związku przyczynowym z pracą wykonywaną w warunkach narażenia na działanie czynnika szkodliwego mającego wpływ na jej powstanie lub w związku ze sposobem wykonywania pracy,

– zgłoszenie podejrzenia choroby oraz jej rozpoznanie nastąpiło w czasie zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego, a po zakończeniu pracy w takim narażeniu zawodowym, nie później jednak niż w okresie określonym w wykazie chorób zawodowych.

Pracownik powinien wiedzieć, jakie potencjalne zagrożenia wiążą się z wykonywaną przez niego pracą. Informacji na ten temat powinien dostarczyć mu pracodawca. Zobowiązany jest on również do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, a także podejmowania działań profilaktycznych.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wiązanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, a w szczególności możliwość wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną w przedsiębiorstwie pracą.

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego należy udokumentować swoje ustalenia i stwierdzone zagrożenie. Nie ma oficjalnego formularza. Zdaniem PIP, wystarczy spisać potencjalne zagrożenia, z adnotacją o stosowanych przez pracodawcę oraz planowanych sposobach przeciwdziałania. Dokument ten należy umieścić w zakładowych dokumentach.

Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez niego pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami, w tym o stosowaniu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Przepisy nie określają, w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracownika o ryzyku zawodowym. Pracodawca może więc to zrobić w dowolnej formie. Jednak sposób przekazywania tych informacji należy określić w regulaminie pracy. Natomiast niedoinformowanie lub błędne poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami może być przyczyną odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. W takim przypadku będzie on mógł dochodzić odszkodowania za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2009 r.


Najtrudniejsze problemy rozliczania czasu pracy

Szkolenia w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Krakowie
zobacz więcej »