Kogo i w jakim zakresie dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska?

Tygodnik Siedlecki (2009-10-25), autor: Tygodnik Siedlecki , oprac.: GR

paź 22, 2009

Tygodnik Siedlecki rozmawia o opłatach za korzystanie ze środowiska z Ludwikiem Rakowskim – Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego

W wywiadzie czytamy, że stawki opłat za korzystanie ze środowiska, na każdy rok określa Minister Środowiska. Natomiast pobieranie i dalsza redystrybucja jest ustawowym zadaniem marszałka województwa. Opłaty dotyczą przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucji oraz osób fizycznych, których działalność wymaga pozwolenia na korzystania ze środowiska.

Korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania półrocznych informacji o zakresie korzystania i naliczania opłat według wzorów i stawek, określonych przez Ministra Środowiska. Informacje powinien przesyłać do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Opłaty należy wnosić za emisję substancji do powietrza (użytkowanie pojazdów służbowych, kotłowni, prowadzenie procesów produkcyjnych, spawanie, szlifowanie jak również przeładunek paliw itp.). Za pobór wód powierzchniowych lub podziemnych z własnych ujęć, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji i ich pozbywanie się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie należy wnosić opłat za wodę, dostarczaną przez np. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz za ścieki, wprowadzane do kanalizacji lub odbierane ze zbiorników wybieralnych tzw. szamba.

Marszałek województwa posiada uprawnienia kontrolne w zakresie wnoszonych opłat, prowadzi czynności wobec korzystających ze środowiska w miejscu prowadzonej działalności.

W przypadku, gdy korzystający ze środowiska nie przedłoży informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat lub zamieści dane, nasuwające zastrzeżenia, marszałek, na podstawie ustaleń Departamentu Opłat Środowiskowych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wymierza opłatę w drodze decyzji.

Więcej w Tygodniku Siedleckim z 25 października 2009 r.


System „Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »