Zamiana z urzędu…

GAZETA WROCŁAWSKA , autor: Katarzyna Zimna , oprac.: GR

mar 22, 2007

Oprócz powszechnego wieku emerytalnego, warunkiem jest także ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS, któremu ten rencista musiał podlegać. Nie ma jednak znaczenia, jak długo płacił składki – ważne, że kiedykolwiek podlegał ubezpieczeniu społecznemu.

Emeryturę z urzędu ZUS wylicza renciście tak samo jak każdej innej osobie przechodzącej na to świadczenie. Bierze pod uwagę tzw. kwotę bazową oraz okresy składkowe i nieskładkowe. Ponieważ rencista nie musi mieć wymaganego ustawą stażu pracy, wyliczona wysokość emerytury może być niska. Przepisy zapewniają jednak takim osobom ochronę – ustawa mówi, że emerytura przyznawana z urzędu nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto składa wniosek

Wszyscy inni, aby uzyskać prawo do emerytury, muszą spełnić warunek wieku, stażu pracy i złożyć wniosek – najprościej wypełnić formularz ZUS RP-1, który można uzyskać w każdej placówce ZUS, od swojego pracodawcy lub wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl.

Wystarczy go tylko wypełnić (czytelnie, drukowanymi literami), podać w nim: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegamy, oraz podpis.

Do wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz ZUS Rp-6 (z informacjami o okresach składkowych i nie-składkowych) oraz dokumenty potwierdzające lata pracy i osiągane wówczas zarobki (świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę i inne).

Więcej Gazeta Wrocławska.