Komu i kiedy przysługuje renta rodzinna?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-27), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

paź 28, 2009

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje również po osobie, która w dniu śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wśród osób, które mogą ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej, są m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione Zasadą jest, że renta rodzinna przysługuje dziecku do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia.

Jeśli dziecko po ukończeniu 16 lat nadal się uczy, to renta rodzinna przysługuje mu do czasu zakończenia nauki (nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat). Jeśli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, ZUS przedłuża mu prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów.

Gdy dziecko stało się ono całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji bądź też całkowicie niezdolne do pracy w wieku do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole w wieku powyżej 16 lat, a do ukończenia 25 roku życia renta rodzinna przysługuje dziecku niezależnie od wieku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 października 2009 r.