Co może wywiad skarbowy?

Ministerstwo Finansów (2009-10-26), autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

paź 28, 2009

Informacja Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje, że pracownicy wywiadu skarbowego, w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom wyłącznie w celu:

– ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych,

– rozpoznawania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z obrotem z zagranicą towarami i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium RP i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych, oraz zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom,

– zapobiegania i ujawniania przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego), popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów.

Kontrolę operacyjną zarządza Sąd Okręgowy w Warszawie, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego.

W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku jej stosowania.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje, że w okresie ostatnich dwóch lat wywiad skarbowy nie korzystał z kontroli operacyjnej bez uzyskania wcześniejszej zgody sądu.