Ostatni moment na umowę z audytorem

Rzeczpospolita (2009-10-28), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 28, 2009

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych określone zostały w art. 64 ustawy o rachunkowości są to banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji – pisze Rzeczpospolita.

Pozostałe podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, nie zawsze muszą zawierać umowę z biegłym rewidentem. Co roku powinny więc sprawdzać, czy przekraczają limity określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Przepis ten ma zastosowanie m.in. do spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków.

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o rachunkowości kwoty w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NPB na dzień bilansowy. Dla firm, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, limity zobowiązujące do poddania sprawozdania za 2009 r.

Wyboru audytora dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy stanowią inaczej. Decyzji tej nie może podejmować zarząd.

Kierownik jednostki zawiera ze wskazanym przez organ zatwierdzający sprawozdanie biegłym rewidentem umowę o jego badanie w terminie umożliwiającym udział audytora w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Jej rozwiązanie jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy.

Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów.

Ponadto biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów firmy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 października 2009 r.