Po ulepszeniu kontynuujemy amortyzację…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

mar 22, 2007

Wydatki na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego. Także gdy został on wcześnie) całkowicie zamortyzowany. To oznacza, że musimy wznowić naliczanie odpisów umorzeniowych

Co zrobić z całkowicie zamortyzowanym środkiem trwałym Jeśli nadal używamy go do działalności gospodarczej, powinien pozostać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych aż do czasu likwidacji lub zbycia. Nie ma podstaw do tego, by go z tej ewidencji wykreślać. Oczywiście nie naliczamy już odpisów amortyzacyjnych, chyba że ponieśliśmy pewne nakłady, które spowodowały ulepszenie tego składnika majątku. Wówczas powinniśmy je dopisać do wartości początkowej i wznowić amortyzację.

Ulepszenie zwiększa wartość

Przypomnijmy, że ulepszeniem są wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, a także na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zl Przy czym środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków ulepszeniowych w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Ten wzrost mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wy-twórczą jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka i kosztami jego eksploatacji. Tak wynika z art. i6g ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Ta sama stawka i metoda

Jaką stawkę amortyzacyjną i metodę przyjąć w takiej sytuacji Taką, jaką stosowaliśmy pierwotnie dla tego środka trwałego. Przykładowo jeśli był to używany środek trwały i w związku z tym ustaliliśmy dla niego indywidualną stawkę amortyzacyjną, mamy prawo do dalszego naliczania odpisów według tej stawki. Cały czas chodzi bowiem o ten sam środek trwały. Ulepszenie powoduje jedynie modyfikację jego pierwotnie przyjętej wartości początkowej. Ta dodatkowa wartość jest podstawą do dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych, według tych samych reguł. Nie ma znaczenia to, że ponownie będziemy naliczać odpisy po krótszej czy dłuższej przerwie. Ani nawet to, że nakłady na ulepszenie znacznie przewyższają pierwszą" wartość początkową środka trwałego.

Całkowicie zamortyzowany środek trwały pozostaje w ewidencji do chwili jego likwidacji albo zbycia.

Potwierdziła to Izba Skarbowa w Opolu w Interpretacji z 26 stycznia 2007 r. (PD I-42181/I/23/MC/05).

Całkowita amortyzacja nie jest przeszkodą.

Rozpatrywała sprawę spółki, która w czerwcu 2002 r. kupiła i przyjęła do eksploatacji używany środek trwały (przycinarkę automatyczną), o wartości początkowej netto ok. 4900 zł, zaliczaną do grupy 4 KŚT. Na podstawie art. 16J ust. lupdop ustaliła indywidualną roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 50 proc. z zastosowaniem metody liniowej. Środek trwały został całkowicie zamortyzowany Po kilku latach miał być zmodernizowany w związku z wdrożeniem nowej produkcji przy użyciu blach platerowanych tytanem. Planowane nakłady miały wynieść ok. 526 tys. zł. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego uznał, że po modernizacji spółka nie będzie mogła zastosować indywidualnej stawki,bo jest to możliwe tylko w razie wprowadzenia pierwszy raz środka trwałego do ewidencji środków trwałych. Tymczasem środek trwały został już zamortyzowany, a to wyklucza zastosowanie tej metody amortyzacji. Spółka natomiast podnosiła, że z przepisów prawa nie wynika, aby środek całkowicie zamortyzowany tracił przymiot używanego. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu przyznał jej rację. Stwierdził, że wartość nakładów poniesionych na modernizację tego środka trwałego będzie powiększała jego wartość początkową, ta zaś będzie podlegała dalszej amortyzacji według wybranej w momencie przyjęcia go do używania 50 -proc. stawki.

Więcej Rzeczpospolita.