Na czym polegają poszczególne ścieżki prywatyzacyjne?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-10-29), autor: Dariusz Styczek , oprac.: GR

paź 30, 2009

Proces prywatyzacji majątku narodowego odbywa się w Polsce na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Według prawa prywatyzacja może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. W ramach tych dwóch trybów istnieje kilka ścieżek prywatyzacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prywatyzacja pośrednia jest to ścieżka prywatyzacyjna polegająca na zbywaniu akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa na kilka sposobów:

– oferta ogłoszona publicznie powinna zawierać istotne postanowienia umowy zbycia akcji i umożliwiać jej zawarcie bez potrzeby prowadzenia przez strony długotrwałych negocjacji co do warunków umowy.

– przetarg publiczny, ścieżka prywatyzacji na ogół stosowana do prywatyzacji dużych i średnich przedsiębiorstw, których pakiety kontrolne akcji zbywane są na rzecz inwestorów strategicznych. Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia są niejawne, wymóg „publiczności” dotyczy tylko faktu publicznego zaproszenia do negocjacji.

– negocjacje na podstawie publicznego zaproszenia, tryb ten dotyczy wyłącznie spółek notowanych na giełdzie.

– przyjęcie oferty na podstawie ogłoszonego wezwania. Ten tryb opiera się na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

– aukcja ogłoszona publicznie. Potencjalni inwestorzy zapraszani są do wzięcia udziału w aukcji na podstawie ogłoszeń ministra skarbu państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

– sprzedaż akcji na rynku regulowanym.

Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego. Można jej dokonać na kilka sposobów:

– sprzedaż przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą następuje w trybie przetargu publicznego lub negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Sposób ten może być stosowany w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza słabszych ekonomicznie, które wymagają inwestycji.

– wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Sposób ten polega na wniesieniu przez Skarb Państwa do spółki utworzonej z udziałem innych akcjonariuszy aportu w postaci przedsiębiorstwa i objęciu w zamian odpowiedniej liczby udziałów albo akcji.

– oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Poza tymi ścieżkami prywatyzacją jest również obejmowanie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbu Państwa.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 października 2009 r.