Interpretacja dla pracodawcy nie zwalnia z podatku pracownika…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

mar 22, 2007

Interpretacja dla pracodawcy nie zwalnia z podatku pracownika.

Pracodawca nie musi pobierać podatku od wynagrodzeń, jeśli ma korzystną interpretację urzędu. Nie oznacza to jednak, że pracownicy są definitywnie zwolnieni z jego zapłaty

Interpretacja chroni jej adresata, co oznacza, że urząd nie może wymierzyć mu podatku ani nałożyć kary. Jeśli z pytaniem występował płatnik i uzyskał odpowiedź, że wypłacane przez niego wynagrodzenia są zwolnione z podatku, nie można pociągnąć go do odpowiedzialności za niepobranie i nieodprowadzenie zaliczki.

Obowiązuje do końca roku

Korzystne stanowisko urzędu obowiązuje jeszcze przez jakiś czas nawet wtedy, gdy zmieni j e izba skarbowa. Mówi o tym art i4b § 5 ordynacji podatkowej. Zmieniona interpretacja wygasa" w następnym miesiącu w odniesieniu do podatków rozliczanych miesięcznie, np. VAT. Jeżeli zmiana dotyczy podatków rozliczanych rocznie (PIT albo CIT), decyzja izby obowiązuje dopiero podczas rozliczenia za rok następujący po roku w którym ją doręczono. Jak więc pisaliśmy w Rz" z 9 lutego br., jeśli płatnik dostał interpretację dotyczącą podatku dochodowego w 20o6r.,aizbazmieniłająw2007r.,to do końca tego roku nie musi jeszcze pobierać podatku.

Podobny przypadek opisał nam czytelnik, przedstawiciel fundacji realizującej projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2005 r. zapytał urząd o opodatkowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przy tych przedsięwzięciach. Są zwolnione – odpowiedział urząd. Mimo to pracodawca potrącał zaliczki przy wypłatach, ale pracownicy odzyskali podatek przy rozliczeniu rocznym.

Podejście organów podatkowych zmieniło się po wydaniu interpretacji Ministerstwa Finansów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/DZ/412). Izba skarbowa uchyliła postanowienie urzędu i stwierdziła, że pensje finansowane z unijnych środków trzeba opodatkować. Ale decyzja izby dotarta do płatnika dopiero w styczniu br. Wobec tego przez cały rok nie musi potrącać podatku (bo obowiązuje jeszcze korzystna interpretacja urzędu). Nie oznacza to jednak że pracownikom przysługuje automatycznie zwolnienie. – Moc ochronna interpretacji polega na tym, że w okresie jej obowiązywania urząd nie może wydać wobec płatnika sprzecznej z nią decyzji – wyjaśnia radca prawny Piotr Bieniek -1 tylko tyle, dla pracowników zarówno wydanie jak i uchylenie interpretacji jest z formalnego punktu widzenia obojętne. Ich interpretacja zaadresowana do płatnika nie chroni, jeśli nie mają własnej.

Nie pobrał, ale nie odpowiada

Ale czy pracownik może ponosić konsekwencje tego, że pracodawca nie pobrał zaliczki Z wprowadzonego od 1 stycznia br. art. 26a ordynacji podatkowej wynika, że urząd skarbowy może się domagać niezapłaconej zaliczki tylko od płatnika. Podatnik nie ponosi bowiem odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania. Czy przepis ten będzie miał zastosowanie w omawianej sytuacji, jeśli pracodawca zdecyduje się nie potrącać zaliczki Nie można mu zarzucić, że zaniżył albo nie ujawnił podstawy opodatkowania, bo ma przecież korzystną interpretację inie musi pobierać podatku. – Pracownik nie musi wywiązywać się z obowiązku podatkowego, który nie został prawidłowo wykonany przez pracodawcę – mówi Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Chadbourne & Parkę. -Mam wątpliwości, czy płatnik, który stosuje się do interpretacji, dopuszcza się zaniżenia lub nieujawnienia podstawy opodatkowania, o czym mowa w art. 26a ordynacji podatkowej. Nawet gdyby interpretacja była błędna i uznalibyśmy, że płatnik obiektywnie zaniżył wysokość zaliczki, to podatnik nie odpowiada tylko za zaległość z tytułu tej zaliczki. Czym innym jest jednak ostateczne zobowiązanie podatkowe powstające w rozliczeniu rocznym. Za nie odpowiada już podatnik, wydaje się więc, że do tego rozliczenia art. 26a ordynacji podatkowej już się nie odnosi (chyba że rozliczenia rocznego dokonuje płatnik, np. na podstawie art. 37 updof).

Czy można odzyskać podatek

Jak wspomnieliśmy, pracodawca – mimo korzystnej interpretacji -potrącał podatek od wynagrodzeń. Ale czy pracownicy mają szanse na jego odzyskanie przy rozliczeniu za 2006 r. Chyba nie, skoro organy podatkowe zmieniły zdanie. Mogą jedynie kwestionować ewentualną negatywną decyzję urzędu i izby przed sądem administracyjnym, tym bardziej że pismo Ministerstwa Finansów z 30 sierpnia 2006 r. budzi spore wątpliwości (pisaliśmy o tym w DF z 16 listopada i 8 grudnia 2006 r.).

Więcej Rzeczpospolita.