Umorzenie podatku będzie wymagało konsultacji…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

mar 22, 2007

Umorzenie podatku będzie wymagało konsultacji

Przed rozłożeniem podatku na raty lub umorzeniem zaległości urzędy skarbowe będą musiały wystąpić o opinię do Ministerstwa Finansów – przewiduje projekt zmiany ordynacji podatkowej.

Stanowisko resortu nie będzie dla urzędów wiążące, ale trudno sobie wyobrazić, by wbrew niemu sprawa została rozpatrzona po myśli podatnika Urzędy nie zawsze będą musiały przesyłać do MF akta sprawy – projekt uzależnia to od kwoty ulg . Umorzenie zaległości lub odsetek za zwłokę będzie wymagało wydania opinii, jeśli kwota przekracza 5000 zł. W razie rozłożenia podatku na raty lub odroczenia jego płatności limit będzie wynosił 10 000 zł.

Podobne zmiany planowane są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochody budżetu gminy ma być możliwe dopiero po uzyskaniu opinii komisji właściwej do spraw budżetu. W tym wypadku kwoty graniczne ulgi wymagąjących konsultacji będą niższe: odpowiednio 2000 zł i 1000 zł.

Opinie mają być wydawane w ciągu dwóch tygodni. Ministerstwo tłumaczy, że zmiany mają na celu ograniczenie korupcji podczas stosowania ulg oraz zwiększenie obiektywizmu ich przyznawania. Według obliczeń MF rocznie będzie ono musiało wydawać około 9 tys. opinii rocznie. Koszt ich przygotowania ocenia się na 2 mln zł.

Więcej Rzeczpospolita.