Jak powinni się rozliczyć pełniący obowiązki społeczne…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 22, 2007

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R o wypłatach za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

Działalność wykonywana osobiście zalicza się do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu. Wynika to z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 5 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób ich powoływania, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami z wymienionych tytułów będą otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwoty przychodów

Osoby osiągające w 2006 roku przychody z pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, które wypełnią formularz PIT-37, muszą zwrócić szczególną uwagę na segment C tego druku. W częściach: Cl. i C.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część C.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków. W częściach Cl. i C.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, posiłkując się przy tym m.in. danymi zawartymi w informacjach sporządzonych przez płatnika(ów). Chodzi m.in. o informacje PIT-8B, PIT-11 oraz PIT-R. Jednocześnie należy pamiętać, że w praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku -nie wystawi stosownej informacji. Nie zwalnia to jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym należności, jakie podatnik otrzymał w trakcie roku za pośrednictwem płatnika.

Więcej Gazeta Prawna.