Jak przeliczyć obcą walutę na złote, by poprawnie wystawić fakturę?

Rzeczpospolita (2009-11-19), autor: Aleksandra Pacowska-Brudło , oprac.: GR

lis 20, 2009

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, choć faktura może być w walucie innej niż polska, to zgodnie z przepisami o VAT podatnik powinien wykazać na niej kwotę podatku w złotych. Zasady przeliczania waluty obcej na złote zawiera od 1 grudnia 2008 r. art. 3la ustawy o VAT. Zgodnie z nimi przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli jednak na mocy przepisów o VAT podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, wówczas przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Te zasady mają zastosowanie również do przeliczania walut obcych na fakturach od zagranicznych kontrahentów. W razie zakupu usług powstają wątpliwości czy do przeliczania walut należy brać pod uwagę fakturę wystawioną przez zagranicznego usługodawcę jeśli jest wystawiona w terminie, czy fakturę wewnętrzną wystawioną przez polskiego usługobiorcę, dokumentującą naliczenie VAT od importu usług.
Organy podatkowe wydają różne interpretacje w tym zakresie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 listopada 2009 r.