Na jaki okres można obecnie zawrzeć umowę na czas określony?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-19), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

lis 20, 2009

Czytelnik Dziennika Gazety Prawnej prowadzi działalność gospodarczą. Jeden z jego pracowników zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na okres trzech lat. Umowa ta ulegnie rozwiązaniu 21 listopada 2009 r. Czy w tej sytuacji może zawrzeć z tym pracownikiem nową umowę na czas określony, obejmujący pełne dwa lata, bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę.

Odpowiedź Sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu:

Od wejścia w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego (…), okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 24 miesięcy. Uregulowanie to nie budzi wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do umów zawieranych z nowymi pracownikami.

W sposób wyraźny nie wskazano natomiast, jak postąpić, gdy w okresie obowiązywania ustawy (czyli do grudnia 2011 r.) ulegnie rozwiązaniu wcześniej obowiązująca już umowa na czas określony.

Należy więc przyjąć, że w takiej sytuacji pracodawca nie może nawiązać z pracownikiem stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy na czas określony obejmującej pełne dwa lata, gdyż wypaczałoby to sens przyjętego ograniczenia. Jednocześnie ustawa nie może działać wstecz, a zatem nie może pozbawić stron prawa do zawarcia umowy na czas określony z tego względu, że już po wejściu w życie ustawy, doliczając okres wcześniejszy, został wyczerpany przewidziany nią limit dwóch lat.

Właściwa jest zatem taka interpretacja, że do okresu łącznego zatrudnienia, który nie może przekroczyć 24 miesięcy, zaliczyć można tylko ten czas obowiązywania poprzedniej umowy terminowej, który przypadł po wejściu w życie ustawy antykryzysowej. Po odjęciu tego okresu od dopuszczalnych 24 miesięcy otrzyma się długość okresu, na jaki zawarta może być kolejna umowa (umowy) na czas określony.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 listopada 2009 r.