VAT a świadczenia złożone

Rzeczpospolita (2009-11-23), autor: Łukasz Jamróz , oprac.: GR

lis 24, 2009

Świadczenia złożone to transakcje obejmujące kilka elementów. Do kontrowersji dochodzi z reguły wtedy, gdy poszczególne elementy są traktowane w różny sposób przez przepisy o VAT. Wątpliwości pojawiają się, gdy podatnicy uważają, że całość świadczenia powinna być opodatkowana według niższej stawki, a organy skarbowe, że według różnych stawek bądź jednej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Card Protection Plan (C-349/96), uznał, że świadczenia, które z ekonomicznego punktu widzenia stanowią całość, nie powinny być sztucznie dzielone. Różne czynności powinny być zatem postrzegane jako jedno świadczenie, w sytuacji gdy jeden lub więcej elementów stanowi usługę zasadniczą a inne elementy –usługę poboczną. O usłudze pomocniczej możemy mówić wówczas, gdy dana czynność nie jest dla nabywcy celem samym w sobie, ale służy lepszemu wykorzystaniu usługi zasadniczej. W takiej sytuacji świadczenie pomocnicze dzieli podatkowy los świadczenia głównego.

Wyroki NSA w tym zakresie były różne i dotyczyły różnych zagadnień.

Dotyczyły np. opodatkowania montażu okien i drzwi. Sąd stwierdził, że choć dostawa towarów w takiej sytuacji podlegała 22-proc.VAT, to usługa montażu w mieszkaniach korzysta z preferencyjnej stawki w wysokości 7 proc. (wyrok NSA z 5 lipca 2006 r., IFSK 945/05). Sąd wypowiedział się również w sprawie sprzedaży książek bądź gazet z dodatkiem, wyrok WSA w Gdańsku z 6 grudnia 2007 r. (I Sa/Gd 405/07), w którym odmówił uznania za jednolite świadczenie sprzedaży książek z płytami DVD.

W interpretacjach organów podatkowych  też napotkamy wielość stanów faktycznych np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w postanowieniu z 7 marca 2007 r. (PP/443-17/07) uznał, że świadczenie usług pogrzebowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.03 podlega 7-proc. stawce VAT. W sytuacji gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, podatnik opodatkowuje je tak jak usługę zasadniczą.

Z reguły sądy administracyjne oraz organy podatkowe podkreślają, że aby dane świadczenie mogło być opodatkowane jedną stawką, niezbędne jest istnienie związku funkcjonalnego między jego poszczególnymi elementami. Musi ono również stanowić nierozerwalną z ekonomicznego punktu widzenia całość.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 listopada 2009 r.