Kiedy trzeba wystawić korektę faktury?

Rzeczpospolita (2009-11-23), autor: Marcin Szymankiewicz , oprac.: GR

lis 24, 2009

Przedsiębiorca ma prawo i obowiązek skorygować wystawioną przez siebie fakturę VAT. Jak pisze Rzeczpospolita, w świetle rozporządzenia ministra finansów, regulującego zasady wystawiania faktur, fakturę korektę wystawia się…

1. Gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.
Dotyczy to rabatu posprzedażowego udzielanego po sprzedaży i wystawieniu faktury pierwotnej z ceną nieuwzględniającą rabatu.

2. W razie zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Jeżeli towar był przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, to nabywca w związku ze zwrotem towaru unijnemu dostawcy ma prawo do skorygowania faktury wewnętrznej. Niewątpliwie prawo do wystawienia korekty do faktury wewnętrznej przysługuje, jeżeli unijny dostawca skoryguje wystawioną przez siebie fakturę. Jeżeli podatnik nie otrzyma takiej korekty od zagranicznego dostawcy, prawo do skorygowania faktury wewnętrznej jest problematyczne. – Interpretacja IS w Katowicach z 29 stycznia 2009 r., IBPP2/443-1038/08/RSz).

3. Zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.

4. Gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury.

5. W przypadku zmiany kursu walut.

Jeżeli między dniem wystawienia faktury a dniem faktycznej zapłaty zmieni się kurs wymiany tej waluty, należy wystawić fakturę korygującą, aby wartość sprzedaży była zgodna z rzeczywistością (interpretacja IS w Poznaniu z 31 marca 2009 r., ILPP2/443-59/09-4/SJ).

6. Odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy jeżeli zostałyby pobrane zaliczki albo zostałby już wydany towar będący przedmiotem umowy, to niezbędnym warunkiem wystawienia faktury korygującej jest zwrot zaliczki lub zwrot towaru.

7. Cesja praw do umowy.

Rozliczenia z tytułu wniesionych zaliczek na poczet umowy, która jest następnie przedmiotem cesji, dokonane między stronami umowy cesji, a w których nie uczestnicy sprzedawca, nie dają mu podstaw do wystawienia faktur korygujących.

8. W razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jeżeli pomyłkowo została wystawiona faktura niedokumentująca żadnej sprzedaży (tzw. pusta faktura), to możliwe jest jej skorygowanie przy założeniu, że sprzedawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku została wprost wskazana w przepisach, jako podstawa do wystawienia faktury korygującej

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę bądź fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą, nabywcą czy oznaczeniem towaru bądź usługi, może wystawić notę korygującą.

Notą korygującą nie można poprawiać pomyłek w następujących pozycjach faktury:

– miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

– cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);

– wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

– stawki podatku;

– suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

– kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Treść noty korygującej wymaga akceptacji sprzedawcy w formie podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

Notę korygującą może wystawić jedynie nabywca. Sprzedawca, który popełnił błąd, w celu sprostowania wystawia wyłącznie fakturę korygującą.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 listopada 2009 r.