Rodzaje świadczeń wypadkowych z tytułu czasowej choroby

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-26), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

lis 27, 2009

W związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ubezpieczonemu lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku lub choroby przysługują różnego rodzaju świadczenia. Między innymi są to świadczenia z tytułu czasowej choroby. Wśród nich wyróżniamy zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Przysługuje on niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Aby go otrzymać, ubezpieczony nie musi przejść tzw. okresu wyczekiwania, czyli pewnego okresu wyczekiwania podlegania ubezpieczeniu, po upływie którego można dopiero otrzymać zasiłek.

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, lecz od pierwszego dnia niezdolności do pracy, a nie od 34 dnia, tak jak jest to w przypadku zasiłku chorobowego z ogólnego stanu zdrowia.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy. 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje także ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzekł, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji będzie niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje pracownikowi, który jest uprawniony do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia, w którym pracownik podjął rehabilitację.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 listopada 2009 r.