Jak korzystać z ulgi rehabilitacyjnej dla osób…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 23, 2007

Jak korzystać z ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą w rozliczeniu za 2006 rok skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Z preferencji tej skorzystają także osoby, na utrzymaniu których znajdują się osoby niepełnosprawne.

Czy samo orzeczenie wystarczy do skorzystania z ulgi

Mój mąż jest po operacji biodra. Ma wszczepioną endoprotezę. 60 maja 2007 r. ma przyznaną rentę. Jednak w orzeczeniu o jej przyznaniu komisja nie przyznała mu żadnego stopnia niepełnosprawności. Czy samo orzeczenie wystarczy więc do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej Mąż chciałby odliczyć od dochodu wydatki poniesione na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne własnym samochodem.

W takiej sytuacji mąż nie będzie mógł skorzystać z ulgi IM IV. rehabilitacyjnej. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokładnie wskazują, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać jedynie osoby, które posiadają orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jednak w przypadku odliczania wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej osoba, która ten wydatek chce odliczyć, musi być zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym 2280 zł.

Warto jeszcze wyjaśnić, że ilekroć w przepisach jest mowa o osobach zaliczonych do:

I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności,

II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7d i 7f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy uzyskiwane dochody mają wpływ na ulgę

Mam na utrzymaniu niepełnosprawnego syna, który pobiera rentę. Chciałabym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy wysokość renty, jaką otrzymuje syn, ma znaczenie, aby z tej ulgi skorzystać

Wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu osób, które chcą z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać, jest ważna. Otóż z odliczenia wydatków rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe -jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. Gdy dochód z renty syna przekroczy więc tę kwotę w roku podatkowym, skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej nie będzie możliwe.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki na leki podlegają odliczeniu

W tym roku uzyskam orzeczenie o niepełnosprawności. Jestem po operacji kręgosłupa. Muszę przyjmować stale specjalistyczne leki. Czy będą mogła w przyszłym roku skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Jednak trzeba pamiętać, że odliczanie wydatków na I GJ l leki jest specyficzną ulgą. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która ponosi wydatki na leki, musi dodatkowo mieć zaświadczenie wypisane przez lekarza specjalistę, że musi przyjmować stale lub czasowo określone leki. W opisanym przypadku może to być np. neurolog lub neurochirurg. Takie zaświadczenia nie może wystawić np. lekarz internista czy lekarz rodzinny.

Ponadto ulga na leki jest w specyficzny sposób limitowana. Odliczeniu od dochodu podlega jedynie różnica między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Oznacza to, że jeśli w jednym miesiącu wydatki wyniosą 80 zł, to odliczenie nie będzie miało zastosowania. Gdy w kolejnym miesiącu wydatki na medykamenty wyniosą 120 zł, odliczyć od dochodu będzie można 20 zł. Stosownych obliczeń trzeba dokonać z całego roku. Po zsumowaniu nadwyżek z poszczególnych miesięcy otrzymujemy kwotę do odliczenia w zeznaniu podatkowym. Tak wyliczona kwota ujmowana jest najpierw w sumie odliczeń rehabilitacyjnych, wykazywanych w załączniku PIT-O, a następnie łącznie z innymi ulgami w zeznaniu rocznym.

Trzeba pamiętać, że odliczając od dochodu wydatki na leki konieczne jest posiadanie faktury wystawione przez aptekę potwierdzające poniesienie określonego wydatku na leki.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można odliczyć wydatki na dojazdy na kontrole lekarskie

Mam na utrzymaniu niepełnosprawnego syna. Dwa razy w miesiącu samochodem męża (mamy wspólność majątkową) dowozimy go do lekarza na wizyty kontrolne. Czy wydatki na tego typu dojazdy można odliczyć w zeznaniu rocznym

Od dochodu można odliczyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przepis ten wyraźnie stanowi, że wydatki związane z używaniem auta mogą być odliczone, jeśli były one poniesione w związku z dojazdami na zabiegli leczniczo-rehabilitacyjne. Rehabilitacja to zgodnie ze słownikowym pojęciem przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone. Niestety, wizyty kontrolne u lekarza, mimo że są z pewnością niezbędne, nie są zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi i wydatki związane z dojazdem na nie nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie urządzenia mogą być wydatkiem

Mam niepełnosprawnego, chorego na astmę męża. Niedawno wyremontowałam mieszkanie i kupiłam przenośny filtr ułatwiający oddychanie. Kupiłam też specjalny robot kuchenny pozwalający na przyrządzanie posiłków dla męża. Czy wydatki na te urządzenia można uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Jednym z wydatków, jaki może zostać odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jednak wydatek na urządzenie filtrujące nie służy remontowi lub modernizacji budynku (lokalu) mieszkalnego. Takie cele osiąga się bowiem przez roboty budowlane wedle definicji prawa budowlanego, w tym przez roboty polegające na montażu urządzeń w danym obiekcie pożądanych. Wydatek na urządzenie przenośne i o przeznaczeniu bardziej uniwersalnym niż mieszkaniowe nie podpada więc pod pojęcie remont lub modernizację. Zatem wydatków na urządzenie filtrujące nie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Uldze rehabilitacyjnej podlega również zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Przepis ten zawiera zatem wyraźne zastrzeżenie, że zakup sprzętu gospodarstwa domowego nie jest wydatkiem rehabilitacyjnym, a tym samym nie może być odliczony od dochodu. Robot kuchenny, który niewątpliwie jest sprzętem gospodarstwa domowego, mimo że ułatwia czynności życiowe niepełnosprawnemu mężowi, nie może być uwzględniony w odliczeniu podatkowym.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy płacąc ryczałt można uwzględnić ulgę

Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mamy na utrzymaniu niepełnosprawnego syna, którego mąż dowozi na rehabilitację. Czy mąż może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli płaci ryczałt T L. Odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się IQ K również od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym.podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu rocznym PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik o odliczeniach PIT/O.

Trzeba jednak podkreślić, że odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I odwrotnie, odliczeniu – na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów.

Podstawa prawna

Art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy dofinansowanie pozbawia prawa do ulgi

Jestem osobą niepełnosprawną, ale pracuję. Mój zakład pracy co miesiąc dofinansowuje mi zakup leków. Czy taka pomoc zakładu pozbawia mnie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej KI i O Mimo dofinansowania po spełnieniu innych warunków przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych można korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Trzeba jednak pamiętać korzystając z ulgi, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z wymienionych funduszy (środków), odliczyć można jedynie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Więcej Gazeta Prawna.