Pieniądze na trudne czasy

Gazeta Wyborcza (2009-12-04), autor: Natalia Waloch , oprac.: GR

gru 7, 2009

Choroba, niemożność samodzielnego funkcjonowania, śmierć jedynego żywiciela rodziny, opieka nad niepełnosprawnym krewnym. To sytuacje, w których można się starać o dodatkowe pieniądze. – czytamy w Gazecie Wyborczej.

1. Rentę można dostać nie tylko, jeśli jest się samemu częściowo lub całkowicie niezdolnym do pracy. Na świadczenie, tzw. rentę rodzinną, mają szansę także członkowie rodziny osoby zmarłej, jeśli ta w momencie śmierci miała: przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub pracowała i spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń; pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne Zmarła osoba musiała mieć co najmniej pięcioletni staż pracy i odkładania składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto może na rentę? Przede wszystkim dzieci do 16. roku życia lub do 25., jeśli się nadal uczą. Renta rodzinna przysługuje też dzieciom współmałżonka oraz dzieciom przysposobionym. Jeśli w rodzinie jest dziecko, które przed 16. rokiem życia stało się całkowicie niezdolne do pracy, renta należy mu się, nawet jeśli nie uczy się i ma powyżej 25 lat. O świadczenie z ZUS mogą ubiegać się wnuki i rodzeństwo oraz inne dzieci, które zmarły wychowywał, oczywiście  pod pewnymi warunkami.

Prawo do renty rodzinnej ma też wdowa jeśli: w momencie śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy wychowuje co najmniej jedno dziecko, które jest uprawnione do renty po zmarłym małżonku i nie ukończyło 16 lat (uczące się –18 lat). Prawo do renty rodzinnej przysługuje byłej żonie, gdy miała zasądzone na siebie alimenty. ZUS może przyznać świadczenie wdowie niespełniającej żadnego z powyższych warunków, jeśli nie ma ona źródeł pozwalających się utrzymać. Kobieta taka może dostać roczną rentę okresową lub rentę dwuletnią, jeśli w tym czasie pójdzie na szkolenie umożliwiające jej znalezienie pracy. Identyczne prawa mają wdowcy.

Żeby dostać rentę rodzinną, trzeba w oddziale ZUS złożyć: wniosek na druku ZUS Rp-2 i ZUS Rp-2a oraz inne odpowiednie dokumenty.

2. Renta socjalna przysługuje osobom, których niepełnosprawność powstała, zanim stały się pełnoletnie. Mogą starać się też ubezpieczeni, którzy mieli więcej niż 18 lat, ale wciąż się uczyli (w takim wypadku granica wieku wynosi 25 lat), oraz osoby w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Formalności załatwia się w ZUS.

3. Ubezpieczony pobierający rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. O jego przyznaniu zadecyduje lekarz orzecznik. Świadczenie wynosi obecnie 173,10 zł miesięcznie.

4. Potrzebujący pomocy w codziennym życiu mogą też ubiegać się o finansowe wsparcie w wydziale świadczeń rodzinnych lub ośrodku pomocy społecznej. Tu można wnioskować m.in. o zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie). Przysługuje on na: niepełnosprawne dziecko; osobę powyżej 16. roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności; osobę z umiarkowaną niepełnosprawnością, jeśli powstała przed 21. rokiem życia; seniorom powyżej 75 lat. Pomoc nie jest uzależniona od wysokości dochodów.

5. Osoby, które musiały zrezygnować z pracy żeby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem, mogą dostać tzw. świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie. O ten rodzaj wsparcia można się starać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł miesięcznie.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 4 grudnia 2009 r.