Fiskus nie odpowiada jednoznacznie, czy kierowcom w podróży należą się diety

Rzeczpospolita (2009-12-09), autor: Jarosław Włoch , oprac.: GR

gru 10, 2009

Na podstawie aktualnych orzeczeń trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi czy diety wypłacane kierowcom będącym w podróży służbowej, tak jak w przypadku innych pracowników, powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Wątpliwości powoduje wyjaśnienie czy  pracownicy zatrudnieni  w charakterze kierowców odbywają podróż służbową. – Czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak pisze dziennik, przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej. Zgodnie z  definicją zawartą w kodeksie pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową

Sąd Najwyższego w dniu  19 listopada 2008 r. (II PZP11/08), stwierdził, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejscu świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej. Powinna ona bowiem mieć charakter incydentalny, a nie normalnego wykonywania pracowniczych obowiązków.

Odmienne stanowisko zajął WSA w Poznaniu w wyroku z 6 lutego 2009 r. (I SA/Po 1303/08), który uznał, iż miejscem wykonywania pracy przez kierowcę jest miejsce, w którym otrzymuje on przydział zadań i w którym jest kierowany do ich wykonywania, a nie samochód, który w ramach swojej pracy prowadzi Samochód jest bowiem narzędziem pracy kierowcy. W związku z tym kierowca może odbywać podróże służbowe i otrzymywać należności w postaci diet z tego tytułu.

Organy podatkowe nie mają natomiast klarownego stanowiska w tej sprawie.

W interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2009 r., (IP-PB1/415-668/09-2/ES) organ stwierdził ostatecznie, że w sytuacji gdy zostają spełnione warunki wynikające z art. 77′ § 1 kodeksu pracy oraz z rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, to świadczenia wypłacane przez pracodawcę z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w ww. rozporządzeniach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 grudnia 2009 r.