Pracujący emeryt nie zawsze jest chroniony przed zwolnieniem

Rzeczpospolita (2009-12-11), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

gru 14, 2009

Osobom w wieku przedemerytalnym zapewnia się stałość zatrudnienia. Firma nie może wypowiedzieć umowy o pracę temu, komu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten dotyczy wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony. – Czytamy w Rzeczpospolitej.

Z kolei angaże terminowe nie mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem przed upływem czasu, na jaki zostały zawarte. Chyba że taki kontrakt, jeśli jest dłuższy niż sześć miesięcy, dopuszcza wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.).

To zaś oznacza, że jeśli taką umowę zawrze osoba w wieku przedemerytalnym, nie korzysta z ochrony przysługującej jej z art. 39 k.p. Przepis ten mówi bowiem o zakazie wypowiadania, czyli odnosi się do angaży, wobec których taki krok jest możliwy.

Z osobą w wieku przedemerytalnym można się rozstać, gdy firma zwalnia załogę na mocy kodeksu pracy. Podobnie gdy zatrudniający co najmniej 20 osób przeprowadza zwolnienia na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
Gdyby jednak chronionemu z art. 39 k.p. zatrudnionemu na podstawie terminowej umowy o pracę sprzecznie z prawem wypowiedziano warunki pracy i płacy, przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie. Nie może natomiast liczyć już na przywrócenie do pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 grudnia 2009 r.