Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 4 styczna 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 223, poz. 1783).

1. Zmiany w zakresie wypełniania Informacji ZUS IWA

Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzenie, stanowiący wzór Informacji o danych do ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA otrzymał nowe brzmienie.

UWAGA!

W Informacji ZUS IWA za rok 2009 płatnicy składek w polu 01 w bloku IV zobowiązani są podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), zwanej dalej „PKD 2007”, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2009 r.


Zmianie uległo pouczenie zawarte na wzorze tej Informacji.

Podanie właściwego kodu „PKD 2007” jest niezbędne dla prawidłowego wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/gus dostępna jest informacja – „Przeklasyfikowanie według PKD 2007 podmiotów wpisanych do rejestru REGON”.

Pozostałe zmiany w Informacji ZUS IWA to:

– zmiana opisu pól: 01, 02, 03 i 04 w bloku II na odpowiednio: „Numer NIP”, „Numer REGON”, „Numer PESEL”, „Rodzaj dokumentu: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport, wpisać 2”,

– przywrócenie w bloku V do obsługi pola 10 „Adres poczty elektronicznej”,

– zmiana treści Oświadczenia w bloku VI.

2. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r. określa załącznik nr 2a do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień).

Tym samym płatnicy składek zgłoszeni w Zakładzie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r., u których w miesiącu, od którego zostali zgłoszeni w ZUS, podlegało ubezpieczeniu wypadkowemu co najmniej 10 ubezpieczonych:

– grupę działalności, o której mowa w art. 29 ust. 2 tej ustawy ustalają stosując Polską Klasyfikację Działalności (PKD) – „PKD 2007”,

– właściwą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają na podstawie tabeli z załącznika nr 2a do rozporządzenia, poprzez odczytanie wysokości stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności, do której został zaklasyfikowany płatnik składek według kodu „PKD 2007”, na poziomie sekcji (działu).

Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca, od którego płatnik został zgłoszony w Zakładzie, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności, a więc 1,67% podstawy wymiaru.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe omówione zostały w poradniku: Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Załączniki:

a. Grupy działalność, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłoszonych w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.,

b. Wzór Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWAZmiany w rozliczeniach z ZUS są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Wrocław, Katowice, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk)
zobacz więcej »